Lösningar

Vi har en mängd olika lösningar vad det gäller timmerhantering. Här kan ni få en första inblick om hur vi tänker och agerar kring timmerhanteringsanläggningar, hur vi kopplar ihop intelligent informationsteknik med våra maskiner och tjänster. Här kan ni inspireras för att ta er verksamhet till nya nivåer. Kontakta oss så hjälper vi er att realisera det!

Timmerintag

Timmerintaget förser sågprocessen med råvara och måste fungera driftsäkert vid höga stycketal och med rätt stocklucka. Flera andra processer integreras ofta i intaget, såsom topp-rotvändning, utsortering av oönskat, rotreducering, barkning och jämndragning av stockarna. Ett väl fungerande timmerintag är en förutsättning för en lyckad sönderdelningsprocess. Våra intag levererar upp till en stock i sekunden och täcker alla förekommande kapacitetsbehov.

Timmersortering

I timmersorteringen bereds blandad stock från skogen i lämpliga sortergrupper för sönderdelningen. Sortering sker på många valbara kriterier, exempelvis på trädslag, kvalitet, i postnings- eller diameterklasser för ett givet sönderdelningsmönster, utsortering av defekt stock, stock med metall och andra oönskade egenskaper. I timmersorteringen sker också mätning och kvalitetsbedömning för ersättning till timmerleverantören. När timret är sorterat på önskat sätt tas det sedan till timmerintaget och sönderdelas med högsta effektivitet och utbyte. På så sätt är det enkelt att styra mot önskade produkter och kvantiteter. Våra timmersorteringar hanterar upp till 50 stock per minut eller 2 miljoner m³ per år.

Biproduktshantering

Vid barkning och sönderdelning av stock uppstår värdefulla biprodukter som behöver hanteras för att användas till andra ändamål. En bra biproduktshantering ger minimalt spill, är relativt underhållsfri och driftsäker. Låg ljudnivå och högsta kvalitet på biprodukterna är andra önskvärda egenskaper. Våra biproduktshanteringar river, hugger, sållar, transporterar samt lagrar materialen på önskat sätt för att bereda dem för kommande processer som cellulosaflis, bränsleflis, bark för bränsle eller trädgård, spån för pellets eller stall med mera.

Batchintag

Med ett batchintag sorterar man stock i timmerintaget istället för i en separat timmersortering. På så sätt eliminerar man ett processteg och förenklar intern lagring och transport. Samtidigt behåller man fördelarna med sorterad sönderdelning med optimal hastighet och korta stockluckor. Mellan timmerintag och såglinje placeras ett antal sorterbord där stock mäts och batchsorteras. Borden fylls och töms växelvis eftersom timmer kommer in och mellanlagras. Batchintagen har blivit speciellt populära i klentimmerverk med likartad råvara, d.v.s. vid mindre diameterintervall är för normalsågverk.

Kapacitetsökning

Vi kan med små och större ingrepp hjälpa våra kunder att öka sin kapacitet till moderna hastigheter, där vi på ett flexibelt sätt tillämpar vår långa erfarenhet av just kapacitetsökning. Om man delar in det i tre steg, kan man säga att: (I) optimera styrsystemet utan några fysiska ingrepp, (II) byta ut vissa delar av en maskin, som tillexempel drifter, och (III) byta ut en hel maskin i en befintlig lina. Resultatet från dessa åtgärder kan då bli minskad stocklucka, ökad hastighet och driftsäkrare anläggningar.

Säkerhetssystem

För att uppfylla högt ställda krav på en säker arbetsmiljö utformar och levererar vi säkerhetssystem till alla våra typer av anläggningar. De flesta av våra maskinsystem är obemannade och helautomatiska så att ingen person behöver komma i närheten av farliga maskiner i drift. Avsikten med säkerhetssystemen är att undvika åtkomst av maskiner i drift och att göra åtkomster för underhåll och service säkra. Vi levererar såväl fysiska avgränsningar som optiska barriärer med fjärråtkomst för lastmaskiner i skyddad zon. Efter noggrann riskanalys utformar vi passande system individuellt för varje tänkbar layout som ger erforderlig tillgång för översikt och besök samt minsta möjliga hinder vid behov av service.

Elektrifiering

Frekvensstyrda elektriska drifter har på senare år utvecklats enormt. Det ger möjlighet till exakt och snabb styrning av maskiner, låg energiförbrukning, miljö- och underhållsvänlighet. Timmerhanteringsutrustningar har historiskt innehållit mycket hydraulik men dessa är numera nästan helt ersatta av eldrifter. Man slipper varierande egenskaper vid olika temperaturer – speciellt viktigt vid utomhusbruk och vid stora temperaturskillnader. Inga miljöfarliga läckage av hydraulolja. Urstarka drifter på timmerbord med stora hastighetsintervall ger bättre produktion. Mycket exakta styrningar är möjliga med frekvensriktare, bromsmotstånd och pulsgivare. Enklare installationer då rördragning inte krävs. Fördelarna är många så hydrauliken anser vi är förpassad till historien. Vi bygger gärna om befintliga utrustningar till eldrift också så att alla kan dra nytta av dessa.

Bullerreducering

Vi vill att våra kunder ska ha en så god arbetsmiljö som möjligt. Därför optimerar vi våra maskiner så att oljud och buller ska elimineras i största möjliga utsträckning. Det gör vi genom att bland annat förse maskinerna med dämpningskit, gummiytor, glidskenor i plast och driv- och vändhjul i plast.

50/50 – Anläggningar

50/50-anläggningar är vår benämning på anläggningar där viss andel begagnad utrustning utnyttjas. Om användbar utrustning finns till forfogande så integrerar vi den i en totallösning med erforderlig andel nya maskiner för att få bra lösningar till lägre kostnad. Konceptet passar mindre anläggningar som vill ha fullgod funktion till lägre pris men inte använder anläggningen så intensivt som större verk oftast gör.