Maskiner

Hedlunds maskiner täcker upp en mängd olika processlösningar för timmerhantering, från pålastning fram till sågen. Här får du en snabb och enkel inblick i vårt maskinutbud. Kontakta oss om du vill veta mer så hjälper vi er att hitta den bästa lösningen för just era behov!

Timmerskruvmatare

Den moderna, mångsidiga och flexibla maskinen som fyller många syften. Tar emot och riktar upp stock. Jämndrar och transporterar enstyckedelat. Uppvinklad lyfter den stock i höjd. Bryter upp timmerbrötar. Tyst och mjuk gång. Enkel och robust konstruktion. Frekvensstyrd elmotordrift. Passar in på många ställen i sågintag och timmersortering och ersätter ofta äldre teknik med en bättre funktion.

 

Vidare kan längd, bredd och stigning med enkelhet konfigureras för inpassning i befintliga anläggningar för önskat dimensionsspektrum på timret.

Vändare

Hedlunds vändarfamilj består av tre olika maskiner med unika egenskaper som tillsammans täcker upp en mängd olika typer av processlösningar med varierande kapacitet.

 

Vridvändare

Vridvändaren är vår mest kompakta vändlösning som via en direktdriven revolverkrona vrider inkommande stock 90° runt dennes centrum. Vid överlämning från inkommande timmerbana förs stocken upp på aggressiva rullar som drivs av separata tappväxelmotorer vilket förhindrar slirning och resulterar i precisare tillslag med mer konsekvent utfall. Vidare frigörs stocken från inkommande bana innan tillslag vilket motverkar slitage samt resulterar i tystare drift.

 

Efter vridning faller stocken ned i endera en bottenbana för vidare transport i axiell riktning eller ett ’bottenutsläpp’ som taktar stocken i radiell led vilket möjliggör en något högre kapacitet. Båda lösningar är upphängda i gummielement och stommarna är, där tekniskt möjligt, sandfyllda för att reducera både bulleremission och vibrationsutbredning. Vidare kan vår vridvändarutrustning eftermonteras på befintliga slagvändare. Se filmen här!

 

Tallriksvändare

Tallriksvändaren vänder timret 180° grader i axiell riktning via en driven tallrik av stor diameter i ett kontinuerligt flöde. Den kontinuerliga driften möjliggör hög kapacitet och tillgänglighet samtidigt som en låg ljudnivå uppnås.

 

Kurvvändare

Kurvvändning är det kompromisslösa alternativet när det kommer till flöden med krav på höga stycketal och låga ljudnivåer. Kurvvändning kommer i två olika typer av konfigurationer, 180° eller 90°+90° vilka båda har samma funktion men medför flexibilitet i utformningen av hela systemlayouten. Vid kurvvändning delas flödet upp i två separata underflöden där stockar som avses att vändas går ’off-line’ och tvärmatas 180° på en kedjekurvbana med kontinuerlig drift för att sedan sammanslås med huvudflödet. Då den totala kapaciteten kan ses som summan av de två underflödena uppnår det teoretiska stycketalet 60 stockar per minut.

Timmersorteringsbanor

Timmersortering sker på en längsgående bana med avpuffare till fack på båda sidor om banan. Banan är moduluppbyggd där driv- och vändändar tillsammans med önskat antal avläggsmoduler kombineras. Avlägg sker genom underliggande, frekvensstyrda elektriska avpuffararmar som snabbt och distinkt puffar av stocken i exakt rätt ögonblick och sedan återvänder till sitt utgångsläge. Precisionen är oerhört viktig då stock kan transporteras i upp till 180 m/min. och måste läggas av i exakt läge för att bibehålla god ordning i facken. Genom vår styrteknik och utformning av styrskenor och fack har vi god kontroll på denna process. På köpet slipper du hydrauliken och får på så sätt ett bättre, vintersäkrat system med enklare underhåll och utan miljöproblematik.

Timmerbanor

Hedlunds timmerbanor kommer i en mängd olika varianter och utföranden för att tillgodose marknadens alla behov. I grundutförandet tillverkas våra timmerbanor i ’höghastighetstyp’ dvs. med stora kedjehjul där kedjan äntrar tangentiellt för minskat kedjeklatter och tystare drift vid hastigheter upp mot 180 m/min. Transportörkedjor levereras i grovt utförande med svetsade medbringare i Hardox® för ökade slitegenskaper. Delade nylonkedjehjul för låg ljudnivå och lång livslängd monteras med Timken® stållagerhus och drivs uteslutande via direktmonterad tappväxelmotor.

 

Vidare finns en mängd olika optioner och tillval till våra timmerbanor likt halvautomatisk hydraulsträckning, diverse bullerreducerande åtgärder samt olika typer av glidytor. Nedan följer mer ändamålsspecifika konfigurationer av timmerbanan. Notera att vår sorterbana och våra avpuffarvarianter beskrivs under egen rubrik.

 

Mottagningsbanor
Vår mottagningsbana med öppen inloppssida för mottagning av tvärmatad stock är uppbyggd med förstärkt stomme och sidoplåtssida för ökad livslängd vid hårda driftsförhållanden. Hela maskinen levereras med gummiupphängning vilket reducera både bulleremission och vibrationsutbredning. Medbringare levereras av ’aggressiv’ typ vilket reducerar/eliminerar glidning vid pålastning och säkerställer en mer konsekvent stocklucka.

 

Accelerationsbanor
Accelerationsbanan levereras med slirande medbringare och hög effekt för att möjliggöra stocklucka noll in i barkmaskinen via aktiv accelerationsrampning mellan två eller fler banor.

 

Mätbanor

Möjligheten att med precision kunna mäta stockens alla parametrar utgör grunden till en modern och automatiserad timmerhantering vilket i förlängningen möjliggör ett högt sågutbyte. Våra mätbanor levereras alltid med beprövad sensorteknik från erfarna samarbetsparters vilket säkerställer kvalitativ informationsdelning till operatörer och styrsystemet. Vid höga precisionskrav levereras Hedlunds mätbanor med gejder-styrda medbringare som eliminerar oönskade rörelser genom mätzonen.

Avpuffare

Hedlunds avpuffarserie utgörs av tre typer av maskinuppställningar för avpuffning av stock från timmerbanor som tillsammans täcker upp en mängd olika behov utifrån gällande förutsättningar och krav. Samtliga lösningar delar vår övergripande designfilosofi att dimensionera för hög kvalité tillgänglighet i tuffa driftsförhållanden. Vi erbjuder även möjligheten att eftermontera vissa typer av puffsystem på befintliga timmerbanor av samtliga fabrikat.

 

Excentriska

Denna typ opererar med en avpuffarpuck som roterar excentriskt kring en axel driven via vinkelkuggväxelmotor. Den excentriska rörelsen resulterar i en mjuk ’avstrykning’ av stocken som tillsammans med en kontinuerlig rotationsriktning utan vändlägen resulterar i reducerade ljudnivåer samt minskat maskinslitage.

 

Avpuffarpucken är upphängd i ett specialtillverkat stållagerhus med tvåradiga sfäriska rullager för hög tillförlitlighet. En gummiklokoppling isolerar växeln från momentspikar för ökad livslängd. Vidare kan denna typ av puffare monteras direkt på maskin eller i ett separat stativ för att vidare isolera denne från resten av maskinuppställningen. Detta system lämpar sig väl till snabb och enkel eftermontering på befintlig maskinutrustning.

 

Separat drift på samtliga sektioner introducerar ytterligare frihetsgrader i styrningen och möjliggör därför kompensering för exempelvis konicitet vilket resulterar i hög precision i tillslaget. Vidare tillåter varje sektion mekanisk justering av hemläget för snabb trimning utan ingrepp i styrsystemet.

 

Underliggande – Direktdriven

Klassiker i modern tappning – Den underliggande ’kohornspuffen’ kan med dagens styrning och riktare opereras med direktdrift vilket håller antalet rörliga delar och därav underhållet på en minimumnivå. Denna typ kan konfigureras med olika antal armar per drift beroende på längdspannet och gällande stocklucka. Typisk konfiguration är ’2+1’ för fallande längder med jämnände i framkant. Denna typ tillåter även ’dubbelavpuffning’ vilket betyder att denna kan slå stocken i båda riktningar vilket är fördelaktigt i många typer av flöden.

 

Underliggande – Vevsläng

Vevslängsdrift är det kompromisslösa alternativet för underliggande avpuffare då dess mjuka vändlägen möjliggör lång livslängd i de absolut tuffaste av driftsförhållanden.

Elevatorer

Hedlunds elevatorer är fullt anpassningsbara i höjd, bredd och lutning för att alltid säkerställa optimal funktion. Kedjor löper på ytor av Hardox® för ökad livslängd och drivs via direktmonterad tappväxelmotor. Kedjehjul är av delad typ för enkelt utbyte vid behov och kedjor sträckes individuellt eller parvis med separata sträckningsanordningar. Maskinen konfigureras med olika typer av medbringare för att stödja både taktade och halvsingulerande flöden.

Stegmatare

Det självklara valet för singulering och enstyckematning. Hedlunds stegmatare levereras idag nästan uteslutande med vevslängsdrift för mjuka och tysta vändlägen samtidigt som växeln har placerats på utsidan av maskinen för hög servicevänlighet. Drivlina och rullplan konstrueras med kraftigt dimensionerade och högkvalitativa maskinkomponenter för att säkerställa en hög tillgänglighet och lång livslängd under tuffa driftsförhållanden. Som option till matarstegen finns utbytbara slit- eller taggjärn i Hardox® för att enkelt kunna bibehålla maskinens geometri över en längre period.

 

Single action

Vår enkelverkande stegmatare kan levereras i 2 till 4 steg för både klen- och normaltimmer. Momentan kapacitet på 35 slag per minut uppnås med frekvensomriktare.

 

Double action

Vår dubbelverkande stegmatare för applikationer med krav på hög kapacitet levererar upp till 60 slag per minut för klentimmer och 40 slag per minut för normaltimmer. De dubbla matarborden verkar ur fas och således bibehålls en dynamisk jämnvikt genom hela cykeln vilket resulterar i en mjuk drift.

 

Ican proportionalstyrning

Hedlunds erbjuder även uppgraderingssatser med proportionalstyrning för befintliga hydraulmatare. ör att öka stycketalet till 28 slag i minuten. Med nytt ventilpaket samt på ett separat styrsystem av fabrikat IQAN®.

Timmertrapp

Timmertrapp eller enstocksmatare är en singulerande maskin vars fysiska design kan hantera stor inkommande timmerkvantitet och singulera det ner till en stock i taget, tack var dennes geometriska form. Därför placeras oftast en timmertrapp i sådana situationer med hög inkommande kvantitet som ska transformeras upp i tillexempel en timmerbana som hanterar en stock i taget. En timmertrapp kan byggas i en ett eller flera steg beroende på hur högt stocken ska lyftas, däremot brukar vi inte rekommendera fler än tre steg, eftersom den övergripande kapaciteten då minskar, däremot kan den med fördel placeras i serie med en annan eleverande maskin för att uppnå det syftet.

Barktransportörer

Vid timmerintag och sortering är det ofrånkomligt att skräp uppkommer, främst från bark som lossnar från stocken när den nöts, rullar och glider mot stålet på våra maskiner. Det är viktigt att få bort detta skräp av trivsel och säkerhetsskäl, men också ur ett hållbarhetsperspektiv då dessa träfibrer kan användas för energiåtervinning eller skapandet av nya produkter. Eftersom skräpet uppkommer på olika stället, ställs också olika förutsättningar på gränssnitten att orientera sig i, därför har vi tre olika maskiner listat nedan som möjliggör säker renhållning i alla typer utav utrymmen.

 

Bandtransportörer

En bandtransportör kan utformas på många olika sätt, vilket ger den förutsättningar att placeras i trånga utrymmen. En bandtransportör används oftast i kombination med en städskrapa, då bandtransportören mynnar ut till den större och kraftigare städskrapan. Bandtransportören kan såklart operera enskilt, då den kan placeras ut i olika nivåer, lutningar, bredder och längder tills att den når målet för avlämning.

 

Våra band är av högsta kvalitet och går med kontinuerlig drift i decennium utan underhållsingrepp.

 

Skruvtransportörer

Centerlösa skruvatransportörer är moderna, säkra och kostnadseffektiva. De kommer i många olika utförande vad det gäller: dimensioner, kapacitet och användningsområden. Centerlösa skruva kan vara väldigt långa och kan monteras horisontelt, vertikalt och alla vinklar där emellan. Syftet med centerlösa skruvatransportörer är att göra anläggningarna säkrare genom att eliminera damm och skräp, och ta till vara på spillmaterial.

 

Skraptransportörer

Skraptransportörer är pålitliga, säkra och kostnadseffektiva. De finns i en mängd olika utförande vad det gäller bredder, nästan obegränsad längd, kapacitet och användningsområden. Skraptransportörer monteras horisontellt och upp till 60° lutning. Syftet med skraptransportörer är att göra anläggningarna säkrare genom att eliminera damm och skräp, och ta till vara på spillmaterial.

Sidoföringar

Sidoföringsbord är applicerbart för timmerdepåer och för att förflytta stora kvantiteter timmer över både korta och långa sträckor i radiell riktning. Ett sidoföringsbord påminner om ett påläggnings- eller särdragningsbord och drivs av kedjor över en glidbalkar. Dessa kedjor kan utrustas med medbringare om så önskas.

 

Sidobedömningsbord

Sidoföring lämpar sig väldigt bra för kvalitetsbedömning. Om er anläggning har mänsklig bedömning, byggs en hytt och spegel intill sidoföringsbordet och den ställbara kontinuerliga driften säkerställer att rätt bedömning kan utföras.

 

Jämndragningsrullar

Om man önskar att timret på sidoföringen ska jämndras i axiell riktning åt något håll, kan jämndragningsrullar appliceras på sidoföringsbordet som ett tillägg.

Enstyckematare

Enstyckematare finns i olika utföranden beroende på driftsfall. Gemensamt är att enstyckematarens uppgift är att mata stock en och en till en längsgående bana med jämn stocklucka. Exempel på enstyckematare är eldrivna stjärnhjul och inläggararmar. Finns som komplett maskinmoduler eller som maskindel som anpassas till varje driftsfall.

Timmerbord

Ett timmerbord är oftast det som inleder ett timmerintag och består utav två sektioner: pålastning och särdragning. På pålastningsbordet placeras ett omfång av timmer från hjullastare eller kran. Kapaciteten av hur mycket som kan läggas på beror främst på längden av pålastningsbordet. Pålastningsbordet driver timret framåt över balkarna med hjälp av kedjor, tills att det når särdragningsbordet. Särdragningsbordet är kortare än pålastningsbordet men tillämpar samma teknik som pålastningsbordet. Särdragningsbordet har egen drift där kedjorna rör sig snabbare över glidbalkarna. Detta medför att det stora omfånget av timmer från pålastningsbordet dras isär för att kunna hanteras av nästkommande maskin.

 

Ett timmerbord anpassas till anläggningens kapacitet, pålastningsönskemål och timmerdimensioner.

Städskrapor

Våran städskrapa är konstruerad för att klara av de tuffaste miljöerna som kan uppkomma på ett sågverk. Dessa transportörer placeras under stora områden och rör sig med kontinuerlig drift. Vi har ett extra slittåligt stål som rör sig efter banans botten och för med sig skräpet till uppsamlingsstället. Detta medför såklart slitage på detta bottenstål, men våran modulära design tillåter enkelt utbyte av dessa element för att tillåta, överlag lång livslängd. Med optimerad styrning och avancerade sensorer upptäcker systemet automatiskt om snedställningen eller för stora laster skulle uppkomma, vilket städskrapan i första hand själv försöker kompensera för eller upprättar automatiskt säkerhetsstopp om något hämmar dennes framfart, för att undvika haveri.

Metalldetektor för stock

En metalldetektor för stock används oftast i timmersorteringen och annars i timmerintaget. Metalldetektorn har formen av en rund detektorspole som omsveper en metallfri transportör. Stocken transporteras av den metallfria transportören genom detektorspolen. Om metall detekteras aktiverar det ett larm, ett banstopp eller avpuffning till valfritt fack beroende på inbyggnad. Transportören har ett transporttråg i glasfiberplast. I tråget löper ett transportband i gummi. Bandet drivs av en tappväxelmotor. I anslutningen till efterkommande timmerbana finns en driven dubbelkonisk rulle för att centrera stocken efter det platta bandet. Detektorspolen är monterad på sitt eget stativ för att undvika vibrationer och störningar. Detektorspolen finns i två storlekar, för max 650 respektive 800 mm stockar.